CBTT: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021; Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty; Thay đổi người công bố thông tin