Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021)

Ngày 23/03/2017, Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2017-2021). Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của nhiệm kỳ III (2012-2016) và tình hình hoạt động của năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh của nhiệm kỳ IV (2017-2021) và năm 2017; Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) và các nội dung quan trọng khác.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu:  300 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế:  6,5 tỷ đồng

Thu nhập bình quân:  06 triệu đồng/người/tháng

Cổ tức:  12%

​Tại phần thảo luận, Đại hội đã nghe ý kiến đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2016, đồng thời nghe đóng góp, đề xuất của các cổ đông thông qua các câu hỏi cụ thể chiến lược phát triển, cũng như những biện pháp kinh doanh. Đoàn chủ tịch đã trả lời tất cả các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông và tiếp thu nhiều đóng góp của các cổ đông về công tác điều hành, quản trị và hoạt động tài chính của Công ty.

Đại hội này đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021) gồm các thành viên như sau:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021:

1. Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn

2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên

3. Ông Đinh Trung Kiên

4. Ông Phan Thành Trinh

5. Ông Nguyễn Bá Lộc

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2021:

1. Ông Nguyễn Văn Thông

2. Ông Trần Văn Lợi

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Anh

​Đại hội  đã biểu quyết và nhất trí thông qua các báo cáo, phương hướng, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu quan trọng khác. Đại hội cũng biểu quyết nhất trí và thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Một số hình ảnh tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn thay mặt Đoàn chủ trì Đại hội phát biểu khai mạc

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco đại diện Nhà đầu tư phát biểu

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2021)