Công bố thông tin về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Trần Anh Tuấn