Bamepharm tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018

Ngày 26/04/2018, tại khách sạn Sài Gòn-Ban mê, Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk (BAMEPHARM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động năm 2017, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, cũng như thông qua các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Bamepharm.

Đại biểu tham dự Đại hội có sự hiện diện của Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco.

Theo nội dung chương trình làm việc, Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình và các nội dung liên quan, gồm:

  • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018
  • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017
  • Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017
  • Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
  • Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017
  • Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận 2018; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
  • Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco
  • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC
  • Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Bamepharm đã được Đại hội thông qua, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 271,5 tỷ đồng (đạt 90,5% so với kế hoạch năm); Lợi nhuận sau thuế đạt 6,831 tỷ đồng (đạt 105,1% so với kế hoạch).  Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau: Tổng doanh thu 300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng.

Trên tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, công khai và minh bạch cũng như việc Đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các ý kiến, tham luận của cổ đông đóng góp tại Đại hội. Tất cả các nội dung được trình bày đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ tuyệt đối.

            Dưới dây là một số hình ảnh của Đại hội:

Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018 trước Đại hội

Ông Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 trước Đại hội

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco phát biểu tại Đại hội

Cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.