Thư mời, giấy uỷ quyền, chương trình làm việc và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung các mục liên quan dưới đây:

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2019:  Tại đây

2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2019:  Tại đây

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2019:  Tại đây

4. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ năm 2019:  Tại đây

5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2019:  Tại đây

6. Tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2019:  Tại đây