Bamepharm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Sáng ngày 19/04/2019, Bamepharm tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại khách sạn SàiGòn-Ban Mê (Số 03 Phan Chu Trinh-Tp. Buôn Ma Thuột) với sự tham dự của các cổ đông đại diện sở hữu cho 1.306.495  cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại biểu tham dự Đại hội có sự hiện diện của Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco.

Trong phần báo cáo của Ban Điều hành, Ông Phan Thành Trinh – Tổng Giám đốc Bamepharm tổng kết lại những điểm nổi bật trong hoạt động của Bamepharm trong năm 2018, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm cổ phần hóa vào tháng 12/2018, tiếp tục ghi dấu ấn thành công trong chuỗi 43 năm hình thành và phát triển Bamepharm cũng như giai đoạn sau khi cổ phần hóa. Theo đó, trong năm 2018 dù bị ảnh hưởng bởi các khó khăn chung của các doanh nghiệp phân phối dược phẩm trên thị trường,  nhưng với sự quyết tâm cao, không ngừng cải tiến trong công tác quản lý và điều hành, Bamepharm vẫn hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng (đạt 100%/kế hoạch) và thu nhập bình quân của người lao động (đạt 106,3%/kế hoạch).

            Tại Đại hội, cổ đông tham dự đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua các nội dung:

 • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 • Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018;
 • Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 • Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2019.

Trong đó, các chỉ tiêu chính trong năm 2019, bao gồm:

 • Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng (Trong đó doanh thu sản phẩm Traphaco 40 tỷ đồng).
 • Lợi nhuận sau thuế: 07 tỷ đồng
 • Thu nhập bình quân của người lao động: Tăng trưởng từ 0-5% so với năm 2018.
 • Cổ tức: 12%

Dưới đây là một vài hình ảnh của Đại hội:

Ông Nguyễn Mậu Hoàng Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 trước Đại hội

Ông Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 trước Đại hội

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco phát biểu tại Đại hội