CBTT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020