CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung các mục liên quan dưới đây:

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2020:  Tại đây

2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2020:  Tại đây

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2020:  Tại đây

4. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ năm 2020:  Tại đây

5. Tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2020:  Tại đây