Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Sau thời gian phải gia hạn vì đại dịch Covid-19, sáng ngày 26/06/2020, Bamepharm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk (Số 9A Hùng Vương, phường Tự An, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) với sự tham dự của các cổ đông đại diện sở hữu cho 1.329.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại biểu tham dự Đại hội có sự hiện diện của Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco và các thành viên đại diện Ban lãnh đạo, phòng ban của Công ty cổ phần Traphaco.

Ông Phan Thành Trinh – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về kết quả kinh doanh năm 2019, gồm những nội dung chính sau:

  • Tổng doanh thu:  265,57 tỷ đồng  (đạt 88,5%/kế hoạch)
  • Lợi nhuận sau thuế:  7,05 tỷ đồng (đạt 100,7%/kế hoạch)
  • Thu nhập bình quân:  7,1 triệu đồng/người/tháng
  • Cổ tức:  17%/VĐL

Tại Đại hội, cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đã biểu quyết thống nhất với tỷ lệ 100% thông qua các nội dung:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019; phương án dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

+ Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Traphaco trong năm 2020.

Các chỉ tiêu chính trong năm 2020, bao gồm:

  1. Tổng doanh thu: 290 tỷ đồng (Trong đó doanh thu sản phẩm Traphaco 41 tỷ đồng).
  2. Lợi nhuận sau thuế: 07 tỷ đồng
  3. Thu nhập bình quân:  07 triệu đồng/người/tháng
  4. Cổ tức: 17%

Dưới đây là một số hình ảnh trong Đại hội:

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Traphaco phát biểu tại Đại hội

Cổ đông tham gia thảo luận và chất vấn trước Đại hội

1 Trackbacks / Pingbacks

  1. 【市場は海外がメイン】ベトナムのドラッグストア業界

Đã đóng bình luận.