CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung các mục liên quan dưới đây:

1. Thông báo tham dự ĐHĐCĐ năm 2021:  Tại đây

2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2021:  Tại đây

3. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2021:  Tại đây

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021:  Tại đây

5. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ năm 2021:  Tại đây

6. Tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2021:  Tại đây