CBTT V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của người sở hữu cổ phiếu – Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2020