Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các chức danh nhiệm kỳ 2022 – 2026

Tải Nghị quyết và Biên bản họp: Tại đây!