Thư mời, giấy uỷ quyền, chương trình làm việc và tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung các mục liên quan dưới đây:

 

  1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2017:  Tại đây

  2. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ năm 2017:  Tại đây

        3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2017:  Tại đây

        4. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ năm 2017:  Tại đây

        5. Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2017:  Tại đây