Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Tuyên