Hội nghị học tập sinh hoạt chuyên đề năm 2017

Sáng 24/06/2017, Chi bộ Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Học tập sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Cấp ủy; Ban Tổng Giám đốc; BCH Công đoàn cơ sở; BCH Đoàn Thanh niên; cán bộ quản lý, Tổ trưởng các Tổ công đoàn; đảng viên và đoàn viên thanh niên cùng tham dự với số lượng gần 100 người.

Hội nghị đã được đồng chí Trần Xuân Linh – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Đắk Lắk truyền đạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hai nội dung chính: thứ nhất là quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thứ hai là nêu rõ những điểm mới, quan trọng, hết sức cần thiết của nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những phương châm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị được Bộ Chính trị xác định là: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Trong đó, phải đề cao trách nhiệm tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua việc học tập chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, người lao động về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với doanh nghiệp; đoàn kết xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Tích cực đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, lãng phí trong doanh nghiệp; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như các chỉ tiêu kế hoạch được giao.