Công bố thông tin về việc thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hân