CBTT về ban hành Điều lệ sửa đổi; Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty; Hạn mức tín dụng năm 2018

 

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết:  Tại đây