CBTT Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

I. Giấy mời, thông báo, các quy chế, mẫu biểu

1. Giấy mời họp (tải xuống: tại đây)

2. Thông báo (tải xuống: tại đây)

3. Chương trình họp (tải xuống: tại đây)

4. Thư xác nhận tham dự (tải xuống: tại đây)

5a. Giấy ủy quyền tham dự (cá nhân, tổ chức) (tải xuống: tại đây)

5b. Giấy ủy quyền tham dự (nhóm cổ đông) (tải xuống: tại đây)

6. Quy chế làm việc tại đại hội (tải xuống: tại đây)

7. Quy chế đề cử ứng cử (tải xuống: tại đây)

8. Quy chế bầu cử (tải xuống: tại đây)

9a. Mẫu đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

9b. Mẫu đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) vào vị trí thành viên HĐQT (tải xuống: tại đây)

10a. Mẫu đề cử/ứng cử (cá nhân, tổ chức) vào vị trí thành viên BKS (tải xuống: tại đây)

10b. Mẫu đề cử/ứng cử (nhóm cổ đông) vào vị trí thành viên BKS (tải xuống: tại đây)

11. Mẫu thông tin ứng viên (tải xuống: tại đây)

12. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia HĐQT (tải xuống: tại đây)

13. Mẫu cam kết của ứng viên tham gia BKS (tải xuống: tại đây)

II. Các tờ trình (nội dung thảo luận)

1. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021; Phương hướng hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026; (tải xuống: tại đây)

2. Báo cáo của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, nhiệm kỳ 2022 – 2026; (tải xuống: tại đây)

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; (tải xuống: tại đây)

4. Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; (tải xuống: tại đây)

5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; (tải xuống: tại đây)

6. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; (tải xuống: tại đây)

7. Tờ trình về việc phê duyệt và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Traphaco (tải xuống: tại đây)

8. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2026. (tải xuống: tại đây)